Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.garantcar.cz

Provozovatel: Smart Garant Car s.r.o. se sídlem Hoštice 21, 683 26 Hoštice-Heroltice
Provozovatel není plátcem DPH

IČ: 07785968
Kontaktní adresa, adresa provozovny: Hoštice 21, 683 26 Hoštice-Heroltice

E-mail: info@garantcar.cz
Telefon: +420 774 450 042

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Smart Garant Car s.r.o., se sídlem Hoštice 21, 683 26 Hoštice-Heroltice, identifikační číslo: 07785968 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a vzájemné povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.garantcar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nepoužijí v případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem.

1.3. Smluvní strany se mohou v kupní smlouvě odchýlit od znění těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek), či z jiného důvodu hodného zvláštního zřetele.

2.6. Kupující je oprávněn svůj uživatelský účet zrušit kliknutím na uživatelský účet a následným potvrzením akce v doručené e-mailové zprávě.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.8. Kupující bere na vědomí, že okamžikem registrace zákaznického účtu uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího dle čl. 9. odst. 9.4. těchto obchodních podmínek. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, to však s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není přijetím objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího a nemá za následek uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje přijetí objednávky (akceptace) dle odst. 3.7 těchto obchodních podmínek.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky. V případě vyčerpání zásob konkrétního zboží, které bylo kupujícím objednáno, prodávající informuje kupujícího (a to případně i současně s akceptací objednávky ve zbývajícím rozsahu) o počtu kusů zboží, které je prodávající kupujícímu schopen dodat, případně v jaké době. Tato informace je nabídkou prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za podmínek v takové informaci uvedených a akceptací těchto podmínek ze strany kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy ohledně tohoto zboží.

3.8. Prodávající rovněž informuje kupujícího, že k uzavření kupní smlouvy nedojde, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

3.9. Bezprostředně po uzavření smlouvy prodávající zašle kupujícímu znění kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek v textové podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v závislosti na vybraném způsobu dopravy (převzetí) zboží některým z následujících způsobů:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího;
 • bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 77859681/5500 (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů, kdy se jedná o zboží, které výrobce požaduje na zpětný výkup. U takového zboží, které je zahrnuto ve výměnném programu výrobce, je vždy na kartě produktu uvedena informace, že se jedná o tzv. výměnný díl, na který je kupující povinen uhradit zálohu. Karta produktu rovněž obsahuje informaci o výši požadované zálohy. Výše zálohy se může u různých výrobců lišit. Zaplacenou zálohu prodávající kupujícímu v plné výši vrátí, jestliže kupující vrátí prodávajícímu takové zboží (výměnný díl), a to za následujících podmínek:

 • zboží (výměnný díl) musí být kompletní, včetně krytek, zátek, visaček (lze použít z nového dílu),
 • zboží (výměnný díl) musí být vráceno v originální krabici (lze použít z nového dílu),
 • zboží (výměnný díl) nesmí být mechanicky ani jinak poškozené (zlomené, prasklé),
 • zboží (výměnný díl) nesmí být znečištěno tak, že nelze posoudit jeho technický stav,
 • zboží (výměnný díl) musí být identifikovatelné (etikety, štítky).

Zboží (výměnný díl) je možné vrátit osobně nebo zasláním na adresu provozovny prodávajícího, poštovné za zaslání hradí kupující. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odst. 4.6.

4.4. V případě platby v provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě platby bezhotovostním převodem je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby, který je uveden ve faktuře zaslané kupujícímu současně s přijetím objednávky. V případě platby bezhotovostním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@garantcar.cz 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zaslat (to však nikoli na dobírku, takto zaslané zboží není prodávající povinen převzít) nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Je-li vrácené zboží poškozeno v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.6. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, není-li objektivně schopen dodat kupujícímu zboží za podmínek sjednaných v kupní smlouvě a/nebo vyjde-li najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvede jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Nepřevezme-li kupující zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody a kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu zboží a úplatu za uskladnění. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodávající oprávněn započíst na výtěžek prodeje. 

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Ustanovení předchozí věty se nepoužije:

 • 7.3.1 u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • 7.3.2 na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • 7.3.3 u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • 7.3.4 vyplývá-li to z povahy věci.

Při koupi již použitého spotřebního zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na 12 měsíců.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

7.5. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odst. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.10. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které si kupující způsobil sám, např. použitím zboží v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem, užitím způsobem, kterým se zboží běžně neužívá, použitím k účelu, ke kterému se zboží běžně neužívá, dále vznikla-li vada v důsledku běžného opotřebení, byla-li vada způsobena vlivem vnějších okolností nebo v důsledku či v souvislosti s použitím zboží s jinou vadnou věcí. Pro urychlení reklamace žádá prodávající kupujícího o předložení dokladu o odborné montáži zboží s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován, případně výstupu z diagnostiky, a to nejlépe současně s uplatněním reklamace.

7.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. K reklamaci je kupujícímu k dispozici formulář pro reklamaci na začátku této stránky. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení zboží u prodávajícího, a to nejlépe dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou). Při reklamaci kupující popíše vadu zboží a její projevy, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit.

7.12. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámí reklamaci prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (reklamační protokol).

7.13. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději v době 24 měsíců (u použitého zboží v době 12 měsíců) ode dne převzetí zboží, případně v poslední den záruční doby, byla-li na zboží poskytnuta záruka.

7.14. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bezodkladně po převzetí zboží.

7.15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 

7.16. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7.17. Na žádost kupujícího a v případě jeho zájmu o provedení destrukčního testu za účelem zjištění příčin vady zboží rovněž na základě souhlasu kupujícího s provedením takového destrukčního testu zajistí prodávající přezkoumání vady výrobcem a případně i provedení destrukčního testu. Tento postup je prováděn výhradně na žádost kupujícího a kupující bere na vědomí, že takový postup je časově náročný a lhůty vyřízení se pohybují v řádu měsíců. 

7.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, nejdříve však v okamžiku převzetí zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@garantcar.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávce.

8.4. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

Kupující rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen jako „GDPR“).

9.2. Okamžikem odeslání objednávky a/nebo registrací zákaznického účtu kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely splnění kupní smlouvy, plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a povinnosti pro vedení účetní evidence a pro účely přímého marketingu. Právními základy pro takovéto zpracování osobních údajů jsou: 

a. plnění povinností ze smlouvy (čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR),
b. plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR) vyplývajících ze zákonů č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a
c. oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), zejména přímý marketing.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn shromažďovat, uchovávat a jinak zpracovávat osobní údaje kupujícího pro výše stanovené účely a kupující je povinen prodávajícímu potřebné osobní údaje pro naplnění účelu poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů kupujícím může znamenat, že prodávající nebude schopen dostát závazkům z kupní smlouvy.

9.4. V případě, že si kupující zaregistruje svůj zákaznický účet, zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího dále pro účely vedení zákaznického účtu s přehledem minulých objednávek, správu aktivních objednávek kupujícím, uložení osobních údajů kupujícího pro jednodušší vyplňování objednávek, účast kupujícího na věrnostních programech prodávajícího a informování kupujícího o slevových akcích a akčních nabídkách. Právním základem pro takovéto zpracování osobních údajů je souhlas kupujícího (čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR). Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoliv odvolat tím, že svůj zákaznický účet zruší, a to dle článku 2. odst. 2.6. těchto obchodních podmínek.

9.5. Za správnost osobních údajů (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) odpovídá kupující. Kupující je povinen osobní údaje uvádět správně a pravdivě a o případné změně je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

9.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího pro účely přímého marketingu, tj. zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. V případě nesouhlasu kupujícího se zasíláním obchodních sdělení je kupující oprávněn zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to kliknutím na odkaz v elektronické zprávě obsahující obchodní sdělení doručené kupujícímu, popřípadě před odesláním objednávky zaškrtnutím příslušného políčka nebo v administraci zákaznického účtu. Odmítnutí dle předchozí věty se nijak nedotýká jiných práv a povinností kupujícího.

9.7. Osobní údaje kupujícího bude prodávající zpracovávat pro účel dle odst. 9.3. tohoto článku po dobu stanovenou právními předpisy, jinak po dobu jednoho (1) roku od okamžiku úplného vypořádání práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím, a pro účel dle odst. 9.4. tohoto článku do okamžiku zrušení zákaznického účtu kupujícího.

9.8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.9. Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zaměstnanci prodávajícího, orgány veřejné moci a osoby zajišťující dopravu zboží.

9.10. Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby, které mohou pro prodávajícího na základě zpracovatelských smluv osobní údaje zpracovávat pro naplnění účelu zpracování dle odst. 9.3. a 9.4. tohoto článku těchto obchodních podmínek. Zpracovatelé jsou vázáni stejnými povinnostmi jako prodávající.

9.11. Kupující bere na vědomí a užíváním webového rozhraní prodávajícího souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. PRÁVA Z OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:

a.    právo odvolat souhlas se zpracováním,
b.    právo na přístup k osobním údajům,
c.     právo na opravu osobních údajů,
d.    právo na výmaz osobních údajů,
e.    právo na omezení zpracování,
f.      právo vznést námitku proti zpracování,
g.    právo na přenositelnost údajů a
h.    právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Svá práva může kupující uplatnit u prodávajícího písemně na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek, popřípadě e-mailem na adrese: info@garantcar.cz , či jiným způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách.

10.2. Právo odvolat souhlas se zpracováním: Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který prodávajícímu udělil. V takovém případě je prodávající povinen ukončit zpracování osobních údajů kupujícího, s výjimkou osobních údajů, které zpracovává na základě jiného právního základu dle čl. 9. odst. 9.3. těchto obchodních podmínek, než na základě souhlasu kupujícího.

10.3. Právo na výmaz osobních údajů: Kupující má právo žádat, aby prodávající vymazal jeho osobní údaje. Jelikož však má kupující povinnost prodávajícímu osobní údaje pro plnění zejména zákonných a smluvních povinností poskytnout, vztahuje se právo výmazu toliko na osobní údaje, které prodávající nepotřebuje pro naplnění účelu dle čl. 9. odst. 9.3. těchto obchodních podmínek. 

10.4. Právo na omezení zpracování: Kupující má právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

a.    kupující popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
b.    kupující odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití,
c.     prodávající osobní údaje nepotřebuje, ale kupující je žádá pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, nebo
d.    kupující vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího.

Prodávající je povinen kupujícího předem informovat o zrušení omezení zpracování.

10.5. Právo vznést námitku proti zpracování: Zpracovává-li prodávající osobní údaje kupujícího pro účely oprávněného zájmu prodávajícího nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), popřípadě za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je pověřen (čl. 6 odst. 1. písm. e) GDPR), je kupující oprávněn proti takovému zpracování vznést námitku. V případě vznesení námitky není prodávající oprávněn pro uvedený účel ve zpracování pokračovat do doby, než prokáže, že jedná ze závažných oprávněných důvodů přesahujících práva, zájmy nebo svobody kupujícího, popřípadě jedná za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vznese-li kupující námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

10.6. Právo na přenositelnost údajů: Kupující má právo žádat, aby mu prodávající poskytl osobní údaje kupujícího, které spravuje, popřípadě aby tyto osobní údaje poskytl třetí osobě. Právo se týká pouze těch osobních údajů, které kupující prodávajícímu poskytl.

10.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, zejména pak GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

11.2. Pro účely vrácení zboží ze strany kupujícího prodávajícímu (to zejména v případě odstoupení od smlouvy, uplatnění práv z vad či pro jiný případ vrácení zboží) se vylučuje možnost zaslání předmětného zboží prodávajícímu na dobírku. Takto zaslané zboží prodávající není povinen převzít. 

11.3. V případě, že se jakoukoli písemnost, zejména výpověď této smlouvy, anebo daňový doklad – fakturu dle této smlouvy nepodaří kupujícímu doručit, má se pro účely této smlouvy za to, že písemnost anebo daňový doklad – faktura byla kupujícímu doručena třetí (3.) den následující po dni, v němž byla odeslána (ať již elektronicky či poštovní zásilkou). 

11.4. Kupující tímto rovněž bere na vědomí a v případě sporu vzniklého v budoucnu současně výslovně uznává, že nejpozději okamžikem potvrzení daňového dokladu – faktury (dodacího listu) nebo jiného platebního dokladu za zboží vystaveného prodávajícím mu bylo rovněž předáno zboží samé.   

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek a neuplatní se rozhodčí doložka, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k projednání případného sporu jsou příslušné české soudy. 

12.2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek) neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání kupní smlouvy mělo pozbýt vynutitelnosti a/nebo platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto prodávající a kupující zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbylo.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2020.